top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

Rastieme s vodou: Ako plávanie podporuje zdravý vývoj u detí




V minulosti ma rodičia väčšinou oslovovali s požiadavkou naučiť ich deti správne plávať, no v súčasnej dobe ma viac a viac rodičov žiada o využitie vodného prostredia na rehabilitáciu s cieľom usmerniť zdravý vývoj ich detí.


deti plavecka priprava na suchu


V tomto blogu ku kompenzačnému plávaniu sa nebudem venovať teórii. O tej som už písal vo viacerých príspevkoch:

2. časť - kompenzačné plávanie - blog


Zameriam sa na praktické ukážky z tréningu detí - konkrétne piatich dievčat, ktoré sa žiadnemu športu nevenujú intenzívne (rozumej 4 a viackrát do týždňa), ale ich rodičia im vybrali plávanie ako podporu ich zdravého vývoja alebo kompenzáciu v prípade už existujúcich vývojových problémov.


Doba je náročná a rodičia si uvedomili, že je nevyhnutné včas a vhodným spôsobom kompenzovať vysoké nároky vzdelávacieho procesu, digitálnej doby, sociálny tlak a sedavý spôsob života detí, aby nedochádzalo k nezvratným alebo ťažko liečiteľným negatívnym fyzickým a duševným zmenám v puberte a skorej dospelosti. U detí preto v úvode začleňujem do tréningu aj suchú prípravu a kompenzačné plavecké cvičenia, ktoré vytvoria pevný základ pre výcvik plaveckých spôsobov.


Celý tréningový proces je vyskladaný tak, aby u detí podporil telesný a duševný vývoj, mechaniku dýchania, posilnil ich sebavedomie, samostatnosť, disciplínu, ale aj celkovú fyzickú a psychickú odolnosť.

 

Suchá príprava


V úvode tejto kapitoly sa pozrieme na dôležitosť suchej prípravy pri príprave detí na plavecký tréning.


Suchá príprava zahŕňa využitie rôznych športových pomôcok ako expander, palice, medicinbal, ale aj cvičenie s vlastnou váhou a koordinačné cvičenia.

Tieto prvky sú kľúčové pre rozvoj svalovej sily, flexibility a koordinácie, ktoré sú nevyhnutné neskôr v bazéne pre osvojenie si efektívnej plaveckej techniky. Sú súčasťou tréningovej rozcvičky pred samotným plávaním. Všetky cvičenia deťom názorne predvádzam a zároveň im primeranou formou - v závislosti od veku a vyspelosti - vysvetlím prečo sú v tréningu dôležité a ako im pomôžu napredovať.


Ukážky z tréningu s Leilou (13r.) a Hankou (7r.):


Ide o cvičenia na rozvoj pohyblivosti a funkčnej sily celého tela, kompenzačné cvičenia - napríklad cvičenia proti vzniku patologického stavu plochej nohy (chodidla), cvičenia na podporu mentálnej odolnosti, práce s emóciami a predstavivosti o pohybe vlastného tela.


Využívam cvičenia z jogy (viac o tom ako ma ovplyvnila Ashtanga joga v tomto blogu), z funkčného tréningu (viac k funkčnému tréningu) aj cvičenia s palicou (viac k tréningu s palicou). Typy cvičení, náročnosť aj intenzitu, vyberám veľmi obozretne s prihliadnutím na vek a telesnú a mentálnu pripravenosť dieťaťa.

V priebehu pohybovej prípravy na suchu sú dievčatá vedené k porozumeniu zmien vlastného tela v dôsledku vývoja, prípadne špecializácie z inej športovej aktivity, ktorej sa venujú vo voľnom čase.


Väčšinou to nejaký čas trvá, kým príprave porozumejú, ale ak časom v bazéne pocítia na vlastnej koži ako im príprava pomáha, výsledok sa vždy prejaví v ich hlbšom záujme o stavbu tréningu a obsah cvičení.

Zároveň tým, že tieto zručnosti "drilujú", odnášajú si domov vedomosti, s ktorými budú vedieť pracovať aj mimo spoločného tréningu. Aplikovanie tréningových návykov do života, mimo bazén, má pozitívny vplyv na ich zdravie a formovanie samostatnosti. Viac o tom ako si deti budujú sebadôveru pohybom nájdete aj v tomto blogu.


 

Plavecká príprava


V tejto kapitole sa zameriame na plavecké minimum a plavecké koordinačné cvičenia - konkrétne variácie cvičenia znak súpaž (viac info k tomuto cvičeniu nájdete aj v blogu kompenzačné plávanie). Preskúmame rôzne príklady cvičení vo vode, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a schopnostiam detí. Tieto ukážky vám umožnia lepšie porozumieť, ako plavecká príprava pozitívne ovplyvní rozvoj plaveckých schopností u detí a predpripraví ich na osvojenie si konkrétneho plaveckého spôsobu.


Bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Preto je precízna príprava na suchu a vo vode nevyhnutným predpokladom pred samotným nácvikom plaveckej techniky.

V každom videu nájdete popis, aké konkrétne cvičenie plavkyňa demonštruje. Zároveň pripájam popis, čím si dievčatá v tréningovom procese prechádzajú. Rýchlosť progresu vždy závisí od telesnej a mentálnej vyzretosti, ale aj od počtu tréningových jednotiek za týždeň.

 


Zaira, 10 rokov


Voľnočasový šport: rekreačné jazdenie na koni

Adaptačné / deformačné procesy: žiadne

Cieľ tréningu: osvojenie si techniky plaveckých spôsobov pre bezpečný pohyb na hladine a pod ňou, správne usmernenie vývoja, rozvoj kondície, koordinácie, mentálnej odolnosti, práca s emóciami, rozvoj predstavivosti o pohybe vlastného tela, rozvoj zdravého sebavedomia a vedenie k samostatnosti

Počet tréningov do týždňa: 1

Čas potrebný na osvojenie kompenzačnej techniky znak súpaž: 9 mesiacov


Na video ukážke nižšie demonštruje Zaira technické, resp. plavecké minimum, ktoré museli mať osvojené všetky plavkyne predtým, než sme sa začali venovať tréningu so zameraním na osvojenie techniky znak súpaž.


Techniku znakového kopu so vzpaženými pažami na chrbte a techniku kraulového kopu s pažami v pripažení na bruchu. V oboch prípadoch plavkyňa vykonáva prerušované kopanie s cieľom preveriť vlastné schopnosti, či je schopná zastaviť sa na hladine bez komplikácií a následne, či je schopná uviesť svoje telo znova do pohybu pomocou pohybu nôh bez komplikácií. Po vykonaní tejto kontroly vykoná kombinované plávanie oboch polôh - plynule strieda polohu na chrbte a na bruchu, nesmie cítiť žiadne komplikácie, všetko musí mať pod kontrolou.


A tu je už ukážka techniky znak súpaž:


znak supaz - plavecka priprava

klikni na obrázok pre video ukážku

prvá časť – znak súpaž s hlavou nad, pod hladinou so znakovými nohami

druhá časť – znak súpaž s hlavou nad, pod hladinou bez znakových nôh


Zaira zvládla tréningový proces s relatívnou ľahkosťou. Hlavnou prekážkou pre jej pokrok bola z úvodu neschopnosť kontrolovať vlastné emócie. To bolo ale primerané veku a úrovni mentálneho vývoja. Regulácia emócií si vyžiadala čas, a tejto potrebe sme preto tréning zo začiatku aj prispôsobili. Postupne túto výzvu prekonala a stala sa samostatnou jednotkou, ktorá presne vie, čo chce a čo dokáže. Momentálne zlepšujeme techniku voľného spôsobu - kraul.



Hanka, 7 rokov


Voľnočasový šport: v minulosti atletika, aktuálne lezenie na stene

Adaptačné / deformačné procesy: žiadne

Cieľ tréningu: osvojenie si techniky plaveckých spôsobov pre bezpečný pohyb na hladine a pod ňou, správne usmernenie vývoja, rozvoj kondície, koordinácie, mentálnej odolnosti, práca s emóciami, rozvoj predstavivosti o pohybe vlastného tela, rozvoj zdravého sebavedomia a vedenie k samostatnosti, získanie plaveckých zručností ako predpokladu pre jazdu na kajaku

Počet tréningov do týždňa: 1

Čas potrebný na osvojenie kompenzačnej techniky znak súpaž: 6 mesiacov


znak supaz - plavecka priprava

klikni na obrázok pre video ukážku

znak súpaž s hlavou nad hladinou v kombinácii s technikou prsia nohy

znak súpaž s hlavou nad, pod hladinou v kombinácii s technikou znakového kopu

znak súpaž so zanorením hlavy bez znakového kopu

znak súpaž so zanorením hlavy a vykonaním dvoch záberov paží s následným vynorením v kombinácii s technikou znakového kopu


Tréningový proces Hanky od začiatku až po súčasnosť prebieha bez problémov. Vzhľadom na bohatú športovú históriu a správne nastavenie mysle rýchlo zvláda nové pohyby na suchu aj vo vode. Svoje emócie má plne pod kontrolou a dokáže sa úplne sústrediť na daný moment. Jej túžba naučiť sa jazdiť na kajaku je veľkou motiváciou. Rodičia stanovili podmienku, že sa musí najprv naučiť bezpečne správať vo vode, a až potom môže začať s tréningom na kajaku.


Hanka jasne sleduje svoj cieľ a snaží sa dosiahnuť maximálny pokrok pri minimálnom počte tréningových jednotiek týždenne, čo sa jej úspešne darí. Momentálne sa venujeme zdokonaľovaniu techniky prsia.



Leila, 13 rokov


Voľnočasový šport: rekreačné jazdenie na koni

Adaptačné / deformačné procesy: v dôsledku rýchleho rastu dostala od lekára odporúčanie, aby nezaťažovala dolné končatiny v dôsledku bolesti v oboch kolenách; z dalšej analýzy sa preukázala aj prepadnutá klenba chodidiel

Cieľ: osvojenie si techniky plaveckých spôsobov pre bezpečný pohyb na hladine a pod ňou, správne usmernenie vývoja - posilnenie dolných končatín vo vodnom prostredí a kompenzácia prepadnutej klenby chodidiel, rozvoj kondície, koordinácie, mentálnej odolnosti, práca s emóciami, rozvoj predstavivosti o pohybe vlastného tela, rozvoj zdravého sebavedomia a vedenie k samostatnosti, prevencia skoliózy

Počet tréningov do týždňa: 1

Čas potrebný na osvojenie aktuálnej techniky znak súpaž: 9 mesiacov

 

znak supaz - plavecka priprava

klikni na obrázok pre video ukážku

Prvá časť – znak súpaž bez zanorenia hlavy bez znakového kopu

Druhá časť – znak súpaž so zanorením hlavy bez znakového kopu


Leila prekonala náročný začiatok na svojej ceste k plávaniu. Z dôvodu rýchleho rastu jej telo nebolo pripravené na vodné prostredie, ale vďaka vytrvalosti si nakoniec úspešne osvojila rôzne plavecké techniky. Zo začiatku bojovala s rýchlosťou pohybu aj so strachom vo vode, no vďaka tréningu, ale aj vďaka jej vlastnej odvahe, prekonala mentálnu blokádu. Táto skúsenosť ju posilnila a dala jej chuť po nových informáciách, čo jej umožnilo rýchlejšie napredovať. Vo vode sa teraz správa oveľa dynamickejším spôsobom, jej pohyby sú intenzívnejšie. 


Leila zároveň čelila nečakaným komplikáciám - rastovým problémom v oblasti kolien, ktoré výrazne ovplyvnili jej tréningový režim. Skomplikovala sa aj suchá príprava kvôli plochému chodidlu, no postupne sme prispôsobili tréning na suchu aj vo vode tak, aby jej umožňoval bezpečne zaťažiť aj nohy a podporil ich správny vývoj. Momentálne sa s Leilou venujeme technike voľného spôsobu - kraul.



Eliška, 9 rokov


Voľnočasový šport: v minulosti gymnastika, aktuálne rekreačné jazdenie na koni

Adaptačné / deformačné procesy: hyperlordóza v oblasti driekovej časti chrbtice

Cieľ: osvojenie si techniky plaveckých spôsobov pre bezpečný pohyb na hladine a pod ňou, správne usmernenie vývoja - kompenzácia hyperlordózy, rozvoj kondície, koordinácie, mentálnej odolnosti, práca s emóciami, rozvoj predstavivosti o pohybe vlastného tela, rozvoj zdravého sebavedomia a vedenie k samostatnosti

Počet tréningov do týždňa: 1

Čas potrebný na osvojenie aktuálnej techniky znak súpaž: 10 mesiacov


znak supaz - plavecka priprava

klikni na obrázok pre video ukážku

znak súpaž s hlavou nad, pod hladinou so znakovými nohami


Eliška využila suchú prípravu na hlbšie pochopenie vplyvu hyperlordózy na svoje zdravie. Počas pestrej rozcvičky sa pomaly učila vnímať mieru zakrivenia chrbtice, čím sa aktívne zapájala do bezpečného vykonávania vlastných pohybov. V deviatich rokoch sa nachádza v období, keď musí byť schopná sama seba monitorovať a zabrániť nadmerným pohybom chrbtice, ktoré boli sa pre ňu predtým stali "prirodzené".


Vo vode sa pohybuje s ľahkosťou, emócie má pod plne pod kontrolou, no jej cesta k plynulejšiemu plávaniu nie je bez prekážok. Jej precízna sústredenosť a komplexné myslenie, ktoré by mnohých v jej veku prekvapili, jej paradoxne bránia v tom, aby išla na voľnobeh a neobmedzovala sa nadbytočnou kontrolou. Tréning pre ňu predstavuje viac než len fyzickú prípravu – je to cesta k pochopeniu rovnováhy medzi vedomým riadením a spontánnosťou pohybu. Snažím sa jej ukázať, že niekedy je bezpečnejšie a efektívnejšie nechať telo pracovať samo, bez neustálej intervencie mysle. Eliška má pred sebou výzvu naučiť sa dôverovať svojmu telu a vlastným schopnostiam, čo je proces, ktorý vyžaduje čas a trpezlivosť. Jej cieľavedomosť a zmysel pre detail jedného dňa získajú nový rozmer, keď sa odváži pustiť telo do vyššej rýchlosti bez potreby ho cielene kontrolovať. Verím, že tréningom a postupným zdokonaľovaním techniky znak a následne kraul, sa Eliška dotkne nových obzorov a plne objaví svoj potenciál.



Klárka, 8 rokov


Voľnočasový šport: v minulosti gymnastika, aktuálne rekreačné jazdenie na koni

Adaptačné / deformačné procesy: žiadne

Cieľ: osvojenie si techniky plaveckých spôsobov pre bezpečný pohyb na hladine a pod ňou, správne usmernenie vývoja, rozvoj kondície, koordinácie, mentálnej odolnosti, práca s emóciami, rozvoj predstavivosti o pohybe vlastného tela, rozvoj zdravého sebavedomia a vedenie k samostatnosti

Počet tréningov do týždňa: 1

Čas potrebný na osvojenie aktuálnej techniky znak súpaž: 10 mesiacov


znak supaz - plavecka priprava

klikni na obrázok pre video ukážku

znak súpaž s hlavou nad, pod hladinou so znakovými nohami


Klárka je živel, ktorý - v kontraste s Eliškou - vo vodnom svete reaguje okamžite a bez zábran. Jej plávanie je búrlivé a emócie prevládnu v situáciách, keď sa veci nedaria podľa jej predstáv. A práve preto je tréning vo vode pre ňu kľúčový. Nie len pre zdokonalenie techniky, ale aj pre naučenie sa, ako svoje emócie skrotiť a využiť ich v prospech svojho výkonu (viac k téme ako porozumieť emóciám v plávaní v tomto blogu).


Klárkine pohyby sú plné energie a odvahy, neodradí ju ani bolesť, ani náročná práca. Jej sebavedomie je nezvyčajne vysoké, čo je v jej veku tak trochu dvojsečná zbraň. Verím však, že s nadobudnutím kontroly nad svojimi emóciami a pochopením ich správneho využitia v kritických momentoch, Klárka dosiahne veľké veci. Momentálne sa s Klárkou venujeme zdokonaleniu techniky znak a neskôr prejdeme na techniku voľný spôsob - kraul.


 

Nácvik plaveckej techniky


Vďaka podpore správneho telesného aj duševného vývoja suchou aj plaveckou prípravou, sme u dievčat mohli následne prejsť k samotnému nácviku techniky plaveckého spôsobu znak. Ukážky vybraných dievčat názorne ilustrujú, čo sa naučili, aký urobili progres - ako sa zlepšujú v ovládaní svojho tela, vo svojom plaveckom prejave - aj ako sa líši ich plavecká technika na základe telesnej a mentálnej vyspelosti.



Zaira, 10 rokov

girl training backstroke

klikni na obrázok pre video ukážku


Hanka, 7 rokov

plavecka technika znak - dieťa

klikni na obrázok pre video ukážku


Leila, 13 rokov

plavanie znak deti

klikni na obrázok pre video ukážku


Eliška, 9 rokov

plavecka technika znak - dieťa

klikni na obrázok pre video ukážku


Klárka, 8 rokov

plavecka technika znak - dieťa

klikni na obrázok pre video ukážku


 

Záverom...


Na záver môžeme konštatovať, že dôkladná príprava a tréning pomáhajú dievčatám nielen zlepšiť svoje plavecké schopnosti, ale aj rozvíjať ich fyzickú a mentálnu odolnosť. Taktiež im umožňujú lepšie porozumieť ich telu a emóciám, čím sa stávajú sebavedomejšími a nezávislejšími.


Pestrosť pohybového prejavu vo vodnom prostredí a osvojenie si rôznych plaveckých spôsobov a cvičení umožní deťom stále napredovať, rozvíjať a zoceliť svoje fyzické a mentálne schopnosti. Pripraví ich aj na budúce životné výzvy.

Ak sa vám môj tréningový systém páči, neváhajte ma osloviť a objednajte svoje dieťa na prvý skúšobný tréning. Budem sa tešiť!


Pozrite si tiež viac informácií k detským plaveckým tréningom TU.



Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page