top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

FUNKČNÝ TRÉNING

Aktuálna ponuka:

Môj koncept funkčného tréningu:

Funkčný tréning je komplexný a zároveň pestrý tréningový systém postavený na širokom spektre cvičení z rôznych športov, zacielený na rozvoj plnohodnotného pohybového potenciálu klienta. Dôraz kladie na prácu s vlastnou váhou, rovnomerné posilňovanie svalovo - väzivového aparátu, rozvoj nervového a dýchacieho systému a tela ako celku.

Mojim hlavným cieľom je naučiť klienta spoznať vlastné telo, jeho potreby a naučiť ho ako využiť tento tréningový systém vo svoj prospech. 

 

Zámerom funkčného tréningu je pomôcť  športovcom objaviť a plnohodnotne rozvinúť ich skrytý potenciál, vďaka ktorému získajú výraznú prevahu nad svojimi súpermi.

Rozvinúť potenciál športovcov znamená zacieliť tréning na tri hlavné kľúčové zložky, ktorými sú:

 1.   Pohybový prejav

 2.   Zmyslové systémy

 3.   Mentálne procesy

 

Pozrime sa detailnejšie na každú z týchto zložiek:

1. Pohybový prejav

Prvým z kľúčových faktorov, ktorý delí elitných športovcov od tých lepších, je výnimočná úroveň vnímania vlastného tela.

V praxi títo jedinci vyčnievajú vďaka svojmu pohybovému prejavu, ktorý definujú nasledovné vlastnosti: schopnosť extrémnych zmien rýchlosti, výbušnosť, drsnosť a opakovaná nepredvídateľnosť pohybu v očiach súpera. U ďalších je možné sledovať schopnosť v extrémne krátkom čase a pod tlakom prispôsobiť svoj pohybový prejav potrebám vývoja zápasu.

Tieto vlastnosti sú často rozhodujúcim faktorom víťazstva. Aj preto elitní športovci investujú veľa času do tréningov zameraných na skvalitnenie ich pohybového prejavu.

Vysoká miera obojstrannej zručnosti, ladnosť, plynulosť a vysoká miera efektivity vlastného pohybu v rôznych rýchlostiach a polohách, umožňuje športovcovi efektívne využívať obmedzené energetické zdroje a zároveň tak šetriť vlastné telo pre kritické momenty, ktoré rozhodujú o výhre alebo prehre.

Schopnosť športovca zabezpečiť plynulý prechod vlastného tela z minimálnej do extrémnej rýchlosti je výsledkom cieleného a dlhoročného tréningu zameraného na cítenie alebo vnímanie vlastných pohybov. Zjednodušene povedané, ide o regulačný systém, vďaka ktorému dokážeme riadiť rýchlosť a frekvenciu pohybov nášho tela alebo jeho častí.

Schopnosť bezpečne, efektívne, (ne)vedome zrýchľovať a spomaľovať je jedným z kľúčov k úspechu v športe. Neschopnosť regulovať rýchlosť vlastného tela alebo jeho častí, spôsobuje skoré vyčerpanie energetických zásob, ktoré často športovec ani nevníma. To má za následok raketový nástup únavy zmyslových systémov a mentálnych procesov, predĺženie doby regenerácie, prípadne vznik častých zranení.

2. Zmyslové systémy

 

Druhým z kľúčových faktorov je špecializácia zmyslových systémov.

 

Každá špecializácia v športe kladie špecifické nároky na úroveň vývoja a spoluprácu – vzájomnú komunikáciu - zmyslových systémov. Je preto nevyhnutné jasne definovať ich potrebnú/očakávanú funkčnosť a nastaviť správny spôsob ich trénovania, aby komunikácia zmyslových systémov bola efektívna. V tomto prípade hovoríme o špecifickom zmyslovom tréningu pod názvom neuroatletický tréning.

 

Ako príklad uvediem vplyv vestibulárneho (rovnovážneho) systému na iné systémy:

 

Schopnosť športovca dlhodobo odolávať zrýchleniu a spomaleniu je závislá od funkčnosti vestibulárneho systému na ľavej a pravej strane hlavy. Ich spolupráca má v prvom rade vplyv na stabilitu športovca na mieste a v pohybe. Okrem toho výrazne podporuje funkciu zrakového systému, reguláciu napätia v svalstve ako aj mentálne procesy ako je pamäť a sústredenie.

Vyššie uvedené systémy môže negatívne ovplyvňovať napríklad porucha spôsobená nárazom. Výsledok sa dostaví takmer okamžite v podobe zhoršenia výkonnosti športovca a zároveň sa zvýši riziko jeho zranenia. Neuroatletický tréning pomôže nastaviť vestibulárny systém tak, aby bolo jeho narušenie v prípade nárazu minimalizované.

3. Mentálne procesy

Tretím z kľúčových faktorov sú mentálne procesy.

Elitných športovcoch nespája len vysoká miera efektivity pohybového prejavu a zmyslových systémov, ale aj vysoká miera efektivity mentálnych procesov, ktoré sú nevyhnutné k dosiahnutiu požadovaného cieľa v priebehu zápasu alebo súťaže.

Je to výsledok špecificky vyvinutej architektúry mozgových centier a neuronálnej siete, ktoré sú výsledkom formovania požiadaviek špecializácie daného športu. Stav bdelosti a mentálna výdrž je priamo závislá od miery efektivity zmyslových systémov a pohybového prejavu, resp. technickej vyspelosti športovca.

Zistenia z praxe jasne potvrdzujú, že únava zmyslových systémov vedie k zhoršeniu pohybového prejavu. V tomto stave nie je možné zabezpečiť plnohodnotné fungovanie mentálnych procesov. Ich výsledok na seba nenechá dlho čakať a takmer vždy vyústi do poklesu športového výkonu.

Jednoducho by sa dalo povedať, že nás systém beží na dva okruhy.

Ten prvý predstavuje mozgové centrá, ktoré sú zodpovedné za spracovanie informácií zo zmyslových orgánov.

Druhý okruh je tvorený z mozgových centier, ktoré spracúvajú hrubé (nespracované) zmyslové informácie do takej podoby, aby boli využiteľné v konkrétnej hernej situácii. Tieto výpočtové operácie a rýchlosť ich spracovania je priam kľúčová pre úspech! Závisí od nich naša schopnosť predvídať.

Elitní športovci sa často v kritických momentoch hry alebo zápasu nachádzajú akoby v stave nirvány, kedy akoby sa pre nich spomalil čas. A v tomto krátkom časovom okne prijímajú rozhodnutia, ktoré sú pre iných hráčov nepredvídateľné a neočakávané! Ich schopnosť vystreliť z uhla, ktorý nik nepredpokladal alebo prihrať v neštandardnej situácii, sú výsledkom perfektne vybudovenej spolupráce všetkých troch systémov.

 

Príklad z praxe:

Čo spája hokej a tenis je letiaci objekt - loptička alebo puk. V správny čas vykonať príjem letiaceho objektu je v prvom rade závislý od funkčnosti zrakového systému.

Schopnosť zrakového systému správne vyhodnotiť rýchlosť letiaceho objektu umožňuje športovcovi predvídať, kedy objekt priletí dostatočne blízko, aby ho zasiahol. Táto schopnosť predvídať sa zlepšuje so zvyšujúcim sa počtom opakovaní, čiže opakovanou skúsenosťou s danou situáciou (pre účely tohto príkladu abstrahujem od možnosti, že schopnosť zrakového systému mohla byť nejakým spôsobom neštandarne narušená – naríklad úderom do hlavy a pod.). Ako efektívne letiacu loptičku alebo puk športovec spracuje – teda trafí na čo najideálnejšom mieste rakety alebo hokejky - potom zavisí od jeho technickej vyspelosti.

V praxi často môžeme u tých najlepších z najlepších sledovať v kritických okamihoch skoro až virtuózne predstavenie, kedy dokážu športovci spracovať príjem z miesta, ktorí nepredpokladali a pritom ešte streliť gól alebo sa dostať z uzavretia obrancov.

 

Záverom:

Keď je spolupráca všetkych troch kľúčových faktorov u športovca maximálne zohratá, športovec je odhodlaný a vrhne sa aj do kritických situácií alebo súbojov, do ktorých by sa inak neodvážil vstúpiť. Dôvera v poznanie vlastného tela, v poznanie jeho možností a pocit neprekonateľnosti, sú pre mnohých elitných športovcov hnacou silou počas športových podujatí. Čím extrémnejšia situácia, v ktorej športovci zvíťazili, o to intenzívnejší zážitok, ktorý ich vnútorne posilní a výrazne hormonálne nabudí. Tento stav extázy sa pre nich stáva drogou, ktorú opakovane vyhľadávajú a sú pre ňu ochotní riskovať všetko. Nakoniec, kto neriskuje, nevyhráva. V kritických momentoch dochádza k selekcii športovcov na elitných a tých druhých, dochádza k výhre alebo prehre. A funkčný tréning tu zohráva dôležitú nenahraditeľnú úlohu.

Snapshot_13_edited.jpg
Snapshot_13.png
Snapshot_22_edited.jpg
Snapshot_10_edited_edited.jpg
Snapshot_25_edited.jpg
vlcsnap-2019-09-16-14h22m08s379_edited.jpg
basket_edited.jpg
sable3.JPG

Deťom a dospelým ponúkam dva typy funkčných tréningov:

1. Funčný tréning pre nešportovcov a hobby športovcov je určený

 • pre všetkých (ne)športovcov, ktorí vykonávajú napríklad sedavé zamestnanie, majú problém pri chôdzi po schodoch, trápi ich pokles kondície a slabá odolnosť voči stresu, majú pocit že sa im celé telo začína rozpadávať a stále ich niečo bolí a rozhodli sa niečo s tým aktívne urobiť 

 • všetkým hobby športovcom, ktorí majú záujem rozhýbať a posilniť svoje telo správnym spôsobom a pripraviť ho tak na ďalšiu športovú záťaž ako napríklad rekreačný beh alebo triatlon

 

2. Funkčný tréning pre profesionálnych športovcov je určený pre tých profesionálnych športovcov, ktorí

 • sú si vedomí faktu, že vykonávanie určitej športovej aktivity (prípadne užšia špecializácia) má za následok prirodzenú a kontinuálnu prestavbu ľudského tela v prospech tejto aktivity a že je nevyhnutné do tréningového procesu zaradiť kompenzačno-preventívne cvičenia

 • majú záujem zaradiť takýto typ pohybovej prípravy do svojho tréningového procesu, posunúť kvalitu svojho pohybu na vyššiu úroveň a získať tak výrazné výhody nad svojou konkurenciou. 

U športovcov má vykonávanie určitej športovej aktivity (prípadne užšia špecializácia) za následok, že ľudské telo je vystavené prirodzenej a kontinuálnej prestavbe v jej prospech. Pre športovca, rodičov mladého športovca a pre trénera je nevyhnutné porozumieť tejto špecifickej adaptácii. Táto vedomosť zohráva kľúčovú úlohu pri riadení tréningového procesu, od voľby kompenzačne preventívnych cvičení až po stavbu a riadenie kondičných tréningov.

Môj funkčný tréning umožňuje získať jednotlivcovi výrazné výhody nad jeho konkurenciou. Jedná sa o kontinuálne, neustále sa vyvíjajúce procesy, ktoré prebiehajú na mnohých úrovniach súčasne.

Ako príklad uvádzam nasledovné procesy:

 • Poznanie vlastného tela, ktoré umožňuje športovcovi vnímanie jednotlivých dejov v priebehu vykonávania pohybovej aktivity

 • Osvojenie si širokého spektra cvičení z rôznych oblastí športu, ktoré slúžia k obohateniu vlastného pohybového prejavu

 • Voľba vhodných cvičení pre rôzne tréningové situácie /rozcvička, strečing, kompenzačné cvičenia, mentálny tréning, kondičný tréning a rôzne iné experimentálne časti tréningu/

 • Riadenie tréningového procesu, ktorý zahŕňa vhodnú voľbu sérií, opakovaní, záťaže, intenzity a iných faktorov tréningového procesu

 • Využitie zmyslových systémov v procese riadenia tréningu

 • Zdokonalenie vlastnej techniky pohybového prejavu

 • Kontrola emócií a schopnosti ich využitia v správny moment  

Výhody funkčného tréningu u mladších športovcov

 • Osvojenie si pestrej skladby cvičení z rôznych oblastí športu

 • Rozvoj kondičných, koordinačných a mentálnych schopností

 • Schopnosť efektívne sa hýbať pri akceptovaní momentálnej váhy

 • Schopnosť zdokonaliť vlastný pohybový prejav s meniacou sa skladbou tela

 • Schopnosť kontrolovať a riadiť emocionálne prejavy

Výhody funkčného tréningu u starších športovcov

 • Zdokonalenie už osvojených pohybov pri využití vlastnej, doplnkovej váhy

 • Experimentovanie pri objavovaní nových pohybov, čo je ukazovateľom vysokej úrovne pohybovej zdatnosti

 • Efektívnejšie objavovanie nedostatkov vlastnej techniky a ich následne odstránenie

V prípade záujmu o spoluprácu týkajúcu sa prípravy profesionálnych športovcov ma prosím neváhajte kontaktovať.

Ako som budoval vlastný koncept funkčného tréningu: 
 

Funkčný tréning je cvičebný systém, ktorý budujem posledných 15 rokov. Je to obdobie, kedy som sa intenzívne venoval basketbalu, úpolovým športom ako je judo, taekwondo, rôznym druhom tancov ako je latino, akrobaticky rock and roll, spoločenské tance, vodným športom ako aquafitness, synchronizačné plávanie, plávanie, ďalej gymnastike, atletike, ashtanga yoge a inline korčuľovaniu.

Primárne som tento systém vytváral, aby som riešil vlastné zdravotné komplikácie, ktoré sa objavili ako následok špecifickej adaptácie na rôzne športové aktivity. Bohaté praktické skúsenosti z rôznych športov som obohatil o vedomosti z kurzov zameraných na trénerstvo a rehabilitáciu. Umožnilo mi to vnímať pohyb ľudského tela z inej perspektívy. Mám na mysli porozumenie špecifickej adaptácii ľudského tela na jednotlivé športy a ich špecializácie, s čím sú spojené určité pozitíva ako aj negatíva ovplyvňujúce zdravie daného športovca.

Prepojením vedomostí zo sveta trénerstva a rehabilitácie sa mi podarilo vybudovať pestrý cvičebný systém, ktorý mi umožnil efektívnejšie sa hýbať a lepšie poznať momentálne limity vlastného tela. Za mimoriadne dôležité pokladám objavenie slabých miest a získanie vedomosti ako ich odstrániť a zároveň tak minimalizovať riziko zranenia.

 

Obrovský význam spočíva hlavne v samostatnosti riadenia tréningového procesu, ktorý sa opiera o dobré poznanie cvičebného systému. Výber vhodných cvičení a ich dávkovanie do rôznych tréningových situácií, ako je rozcvička, strečing, posilnenie a prevencia je kľúčovým faktorom pre úspešné napredovanie. Mnohé cvičenia osvojené v detskom veku umožnia dospievajúcim športovcom plynulý prechod na tréning s doplnkovou záťažou.

Posledných 10 rokov, kedy sa intenzívne venujem trénerskej činnosti, som mal možnosť aplikovať veľkú časť môjho funkčného tréningu v praxi. Vďaka práci s deťmi, dospelými ako aj športovcami som dostal možnosť tento cvičebný systém zdokonaliť a ešte lepšie ho prispôsobiť potrebám jednotlivých vekových a výkonnostných kategórií. V prípade športovcov ho cielene prispôsobiť špecializácii.

bottom of page