top of page
logo_sk.png

Matej Grožaj
SWIMMATT
Osobný tréner
Z-Health Practitioner
Bratislava

Deťom a dospelým ponúkam tri typy tréningov:

1. Plavecký výcvik

 • je určený úplným neplavcom, plavcom začiatočníkom a mierne pokročilým, ale aj osobám a športovcom so zdravotnými problémami ako doplnková a kompenzačná pohybová aktivita 

 • je zameraný na úplné základy pohybu vo vodnom prostredí a na osvojenie si základov plaveckej techniky a jej postupné zlepšovanie; v prípade rehabilitačného plávania je využitie prvkov plaveckého výcviku prispôsobené potrebám konkrétnej osoby s cieľom podporiť lepší zdravotný stav a kondíciu

 • po úspešnom zvládnutí plaveckého výcviku klient môže plynule nadviazať prechodom na plavecký tréning

 • hlavným heslom výcviku je naučiť sa užívať si vodné prostredie a získať vo vode sebavedomie a istotu vo vlastné schopnosti

2. Plavecký tréning

 • určený pokročilým hobby plavcom a profesionálnym športovcom

 • zameraný na pilovanie plaveckých techník a kondičnú prípravu

 • do tréningového plánu je, v prípade záujmu klienta, zaradená aj pohybová suchá príprava, a to funkčný tréning, ktorý je určený pre plavcov a športovcov

3. Kompenzačné plávanie v športe

 • je zaradené do tréningu športovca ako ďalšia doplnková kompenzačná športová aktivita

 • pre viac info klikni na nadpis

Nižšie uvádzam detailné informácie k jednotlivým typom tréningov:

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

Prvá fáza je zameraná na zoznámenie sa s vodným prostredím, jeho nástrahami a poznaním vlastného strachu!

Osvojením si dýchacích techník ako aj základných pohybov vlastného tela sa klient naučí čeliť nástrahám vody. Opakované vdýchnutie vody je zdrojom strachu, ktorý je oprávnený! Práve preto je úvodná fáza plaveckého výcviku výhradne zameraná len na osvojenie si dýchacích techník. Schopnosť vedomej kontroly dýchania umožní klientovi postaviť sa vlastnému strachu v momente, kedy ku vdýchnutiu vody došlo. Postupom času si klient osvojí nevyhnutné postupy, vďaka ktorým sa bude schopný efektívne vysporiadať s týmito nepríjemnými ale prirodzenými situáciami vo vodnom prostredí.  

Každý si musí uvedomiť, že počas pobytu vo vode nedokážeme plnohodnotne zabrániť vniknutiu vody do ústnej a nosnej dutiny. Preto je nevyhnutné venovať dostatok času efektívnemu osvojeniu si dýchacích techník! Mnoho ľudí však podceňuje tento kľúčový moment v ich tréningovom procese. Môžeme tak pozorovať nárast počtu plavcov rôzneho veku a zamerania, ktorých neprirodzený pohybový prejav vo vode je v prvom rade výsledkom nesprávne osvojených plaveckých dýchacích techník.

Tento neprirodzený jav delí plavcov do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria tí, ktorí počas pobytu vo vode majú nasadený plavecký štipec alebo majú potrebu počas plávania zadržiavať dych. Disharmónia medzi dýchaním a pohybom vlastného tela je neprirodzená a hlavne nežiadúca. Už od samotného úvodu osvojenia si plaveckej techniky s použitím štipca bude pohyb plavca veľmi strnulý a pre oči pozorovateľa možno až bolestivý.

Do druhej skupiny patria zasa tí, ktorí trpia opakovaným (a určite si viete predstaviť že veľmi nepríjemným) "preplachovaním" nosnej dutiny. V dôsledku toho dochádza k bolestiam a zápalom stredného ucha, neschopnosti prirodzene vyrovnávať tlak v strednom uchu, ako aj k chronickým zápalom nosných dutín a zhrubnutiu nosnej prepážky. Ak k tomu potom plavec pridá, ako rýchle riešnie problému spriechodnenia horných dýchacích ciest, opakované používanie nosných kvapiek, časom sa prepracuje s chronickým problémom akurát do ORL ambulancie. A v najhoršom prípade sa potom nevyhne operatívnemu zásahu v nosnej dutine.

Preto schopnosť podvedome sa vysporiadať sa so stavmi vdýchnutia vody je nevyhnutná pre zvládanie oveľa náročnejších kritických situácií vo vode, ktoré sú súčasťou neskoršej fázy plaveckého výcviku a tréningu. Vysoká psychická odolnosť a dôvera vo vlastné schopnosti počas pobytu vo vode, tak potom minimalizujú riziko straty vedomej kontroly a chránia dospelých aj deti pred zdravotnými problémami ako aj utopením. 

V priebehu tréningového procesu si klient uvedomí, že už nevstupuje do vody so strachom, ale že sa teší na pobyt vo vode. Vďaka tomu môžeme postúpiť do druhej fázy plaveckého výcviku.

Druhá fáza plaveckého výcviku je v prvom rade zameraná na rozvinutie schopnosti vnímania a predstavivosti pohybu vlastného tela.

Je to fáza, ktorá hneď na úvode prezradí o športovcovi to najdôležitejšie. Jedná sa o schopnosť vnímania a cítenia vlastného tela, schopnosť vedieť si predstaviť vlastné telo bez prítomnosti zrakového vnemu. Efektívnosť osvojenia si plaveckej techniky je závislá od úrovne vyspelosti týchto dvoch schopností.

Na úvode druhej fázy sa snažíme cez vhodnú voľbu plaveckých cvičení minimalizovať stres pre klienta. Tento stav je kľúčový k tomu, aby došlo k uvedomeniu si súvislostí medzi pohybom, vnímaním, cítením a predstavivosťou vlastného tela.

V praxi sa to preukáže efektívnym riadením pohybov, dávkovaním sily a relatívne kľudným dýchaním. Touto cestou prirodzene dosiahneme zlepšenie psychického stavu klienta (jeho psychické a následne fyzické uvoľnenie v pohybe) a zároveň posilníme dôveru v jeho schopnosti.

V priebehu druhej fázy už bude športovec nútený čeliť náročnejším plaveckým cvičeniam, ktoré budú predstavovať výzvu pre jeho vnímanie a predstavivosť. Zvládnutie takýchto cvičení mu umožní zdokonaliť vlastný pohybový prejav. Prirodzenou črtou druhej fázy je nerovnomerné napredovanie súvisiace s neschopnosťou zdokonalenia vlastných pohybov. Tieto momenty sú pre klienta kľúčové. V prvom rade ho naučia čeliť možným a nepoznaným emocionálnym stavom. Pre úspešné napredovanie, popri budovaní vnímavosti a predstavivosti, je nevyhnutné naučiť sa zvládať tieto stavy a zároveň sa zmieriť s prirodzenými prekážkami na ceste za zdokonalením nielen vlastného pohybu ale aj seba samého. V momente, kedy tieto schopnosti budú dostatočne silné, dosiahne športovec potrebné zmeny.

Druhá fáza je teda proces, ktorý súčasne pomáha rozvíjať vnímanie, predstavivosť a pohyb vlastného tela. Dalo by sa povedať, že bez pohybu nie je vnímanie ani predstavivosť a to isté platí naopak. Obidve oblasti sú úzko prepojené a zvyšovanie ich úrovne je nikdy nekončiaci proces. Je to cesta porozumenia, hľadania a rešpektovania rovnováhy medzi pohybom vlastného tela a jeho vnímaním. Aj v prípade, že dôjde k narušeniu tejto rovnováhy, je síce klient schopný postupovať za svojim cieľom ale spomalí ho to. Strata rovnováhy sa môže vyznačovať častým preťažením, skorým nástupom únavy, pomalou regeneráciou, stratou chuti do tréningov vo vode, kondičnou a technickou stagnáciou. Výsledkom toho je zvýšené riziko zranenia s následným nevyhnutných prerušením pohybovej aktivity až do doby uzdravenia. 

 

Plavecký výcvik odporúčam aj pre osoby, ktoré trápia problémy s dýchaním, skoliózou, pohybovým obmedzením ako aj nízkou úrovňou kondície.

Pre osoby, ktoré majú strach z vody, prípadne ich trápia traumy z detstva, dospelosti, taktiež plavecký výcvik vrelo odporúčam. Mám bohaté skúsenosti v tejto oblasti a viem veľmi efektívne pomôcť tieto psychické či fyzické bloky prekonať.

V prípade športovcov viem prispôsobiť plavecký výcvik tak, aby spĺňal požiadavky rehabilitácie, prípadne kompenzácie jednostranného zaťaženia alebo sa dal využiť pre kondično-koordinačné spestrenie iných športových aktivít.

Výhody plaveckého výcviku pre deti od 5 rokov, mladistvých, dospelých a športovcov

Osvojenie si dýchacích techník

Osvojenie si techniky vznášania na hladine ako aj pod hladinou

Osvojenie si techniky pohybu pod vodnou hladinou

Osvojenie si techniky plaveckého spôsobu delfín, znak, prsia a kraul

PLAVECKÝ TRÉNING

Plavecký tréning je vystavaný individuálne pre konkrétneho klienta.

 

Predchádza mu rozhovor s klientom za účelom:

 • porozumenia jeho očakávaniam (skladba, miesto a frekvencia tréningu) a cieľom (všeobecná kondičná a silová príprava, či príprava na konkrétny napr. plavecký alebo triatlonový pretek, prípadne rehabilitačné plávanie)

 • vysvetlenia koncepcie tréningu (jednotlivých zložiek tréningu) a môj osobný prístupu k tréningu individuálneho športovca

 • samotná analýza aktuálneho stavu plaveckej techniky, zdravotného stavu a kondície klienta vo vode a na suchu.

KOMPENZAČNÉ PLÁVANIE​

Kompenzačné plávanie v športe predstavuje tréningový koncept, ktorý využíva modifikovanú techniku plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia, s cieľom zlepšiť zdravotný stav športovca.

Vodné prostredie umožňuje veľmi efektívne kompenzovať tréningové zaťaženie zo sucha.

Napriamenie chrbtice, zníženie nadmerného svalového tonusu, zvýšenie pohybového rozsahu, kondície, zníženie, alebo odstránenie bolestí, pocit voľnosti, osvojenie si nových pohybov a zlepšenie mentálneho stavu patrí medzi hlavné pozitíva, ktoré športovci určite ocenia.

Tento stav dosiahneme osvojením si efektívnej techniky dýchania a modifikovanej techniky plaveckých spôsobov kraul, znak a prsia.

Viac info

Plavecký výcvik
Plavecký tréning
Kompenzačné plávanie
silhouette-3280313_1280_edited.png
athlete-2730736_1280_edited.png
brain-3141247_1920.jpg
tennis-2787158_1280_edited.png
volleyball-310771_1280_edited.png
silhouette-3199224_1280_edited.png
defense-311598_1280_edited_edited.png
boy-2026729_1280_edited.png
children-310223_1280_edited_edited.png
bicycle-2024675_1280_edited.png
female-1296357_1280_edited.png
silhouette-3344763_1280_edited_edited.png

Plávanie

 

Aktuálna ponuka tréningov:

bottom of page